random header image

Je ochrana Psí kuchyně dostatečná?

Psí kuchyně patří k nejvýznamnějším lesním rezervacím v okrese Svitavy. Zákonná ochrana území se datuje od roku 1994, kdy byla kolem stejnojmenného vrchu zřízena přírodní památka o rozloze necelých 36 ha. V roce 1999 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, a to na ploše 117 ha. Později se území stalo součástí soustavy Natura 2000 – v roce 2012 zde byla nařízením vlády vyhlášena evropsky významná lokalita (EVL), a to na ploše 273 ha. V letošním roce by se měla přírodní rezervace rozšířit na celou EVL, která dnes již zahrnuje většinu dochovaných, přírodě blízkých lesů v oblasti a plochu bývalé vojenské střelnice. Přesto nejsou lesy v oblasti Psí kuchyně v bezpečí. misto_tezby1

Ze zákona zajišťuje péči o EVL i PR krajský úřad (KrÚ). Bohužel naprosto nedostatečně. A tak je téměř jisté, že kdybychom nebyli v oblasti aktivní, většina přirozených bučin by byla zničena (vykácena). Připomeňme jen nejzávažnější případy z tohoto decenia. Vše začalo tím, že KrÚ nedokázal zajistit zapracování plánu péče o přírodní rezervaci do lesního hospodářského plánu (LHP). A tak v roce 2008 přišly Lesy ČR, s. p. s požadavkem na těžbu buků a smrků holými sečemi. Vyvolali jsme jednání a zásah byl přehodnocen (těžily se jen smrky). Pak ale došlo k personálním změnám na lesní správě i na KrÚ (rezervaci dostala na starost Ing. Svobodová). A byl tu nový požadavek na rozsáhlé těžby buků s odkazem na platný LHP. Tentokrát měly být odtěženy staré bučiny při východní a severní hranici PR. KrÚ těžbu odsouhlasil, a tak nám nezbylo než podat podnět na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) a kauzu medializovat (viz např. zde). Reportáž odvysílala i Česká televize (od minuty 14:39 zde). Rezervace byla nakonec před těžbou uchráněna, proběhla jenom výběrná těžba smrků. misto_tezby2

V loňském roce byl těžbou ohrožen porost, v němž zoologický průzkum prokázal výskyt lesáka rumělkového, což je zvláště chráněný druh brouka v kategorii silně ohrožený. KrÚ, který je mimochodem objednatelem průzkumu, opět neměl s těžbou problém. Lokalita nebyla zničena těžbou jen díky vstřícnému postoji Lesů ČR, s. p. pahyl-s-lesakem

Přístup krajského úřadu se stává neúnosným a počet námi podaných stížností narůstá (o jedné z nich informuje minulý článek). O novinkách v aktuálně probíhající kauze pojednává článek následující.