random header image

Krajský úřad smetl naši stížnost ze stolu

V lednu 2016 jsme podali na Krajský úřad Pardubického kraje stížnost proti postupu úřadu, konkrétně že úřad (Ing. J. Svobodová) převzal práce spočívající v ručním kosení, shrabání a odklizení biomasy bez připomínek.  Jedná se o plochy na semanínské střelnici (EVL Psí kuchyně) v lokalitě „nad rybníčkem“, kde kosení provedl nájemce pozemků KLAS Nekoř. Termín provedení prací byl stanoven do 15. 10. 2015. Naše hlavní námitka spočívala v tom, že louka nebyla dostatečně kvalitně posečena a především shrabána. Jak dokazují snímky z 31. 10. 2015, na ploše zůstalo ležet značné množství neodklizené biomasy.

 

Jak byla naše stížnost vyřízena?  

Podobně jako předešlé stížnosti, které jsme vůči práci úřadu vznesli a které vyřizoval pan Michal Woff. Ten si nechal vypracovat vyjádření od orgánu ochrany přírody (tedy toho, na koho byla stížnost podána) a toto vyjádření pak přepsal do odpovědi zaslané kanceláří ředitele úřadu. Tím má být stížnost vyřízena a shledána nedůvodnou.

Z odpovědi KrÚ citujeme, úsudek o věci nechť si laskavý čtenář učiní sám:

„Nájemce provedl práce v udaném termínu a v dostatečném rozsahu i kvalitě, proto byl vyhotoven protokol o převzetí prací, na jehož základě byl fakturován příspěvek za provedení uvedených prací.“

„K bodům 4 a 5 OOP uvádí, že plocha byla posečena i uklizena v dostatečné kvalitě s přihlédnutím ke konfiguraci terénu a stavu vegetace (koseno od 15. 9. 2015 – 15. 10. 2015).“

„Závěrem sdělujeme, že s ohledem na předmět ochrany EVL Psí kuchyně i na zvláště chráněné druhy, v jejichž prospěch byl zásah uskutečněn, není posečení jednoho šípkového keře negativním zásahem. Dále uvádíme, že na ploše nedošlo k mulčování travní hmoty. Tato byla shrabána a odvezena. Na ploše zůstala pouze malá část, což ale nemůže vést k negativnímu působení na biotop uvedených druhů a předmětů ochrany EVL.“

„Jde o příklad dobré spolupráce s hospodářem (nájemcem)…“

Celé znění stížnosti i odpovědi kanceláře ředitele krajského úřadu zde:

Se způsobem „vyřízení“ stížnosti nejsme spokojeni a podali jsme žádost o přešetření na Ministerstvo životního prostředí:

Současně jsme požádali KrÚ o informace, jakým způsobem naši stížnost vyřizoval, například které osoby byly vyslechnuty nebo zda byl stav lokality ověřen v terénu. Namísto zodpovězení našich otázek a poskytnutí informací postoupil KrÚ celou záležitost na MŽP. Podle našeho názoru tím ale nejednal v souladu se zákonem, neboť měl bez prodlení informace poskytnout. Proto jsme podali další stížnost.

 

Nejasná zpráva o konci kauzy:

A) vyřízení stížnosti

MŽP reagovalo na naši žádost o prošetření stížnosti konstatováním, že způsob vyřízení stížnosti krajským úřadem považuje za uspokojivý:

Stanovisko MŽP jsme se rozhodli respektovat, nicméně ministerstvu jsme ještě poskytli další vysvětlující informace týkající se dané kauzy. Současně jsme sdělili, že nejsme spokojeni se současným stavem péče o luční plochu a také s tím, že stížnost na krajském úřadu vyřizuje de facto táž osoba, na kterou byla stížnost podána. Požádali jsme MŽP o právní názor, jak by bylo možné příště zabránit převzetí „špatného provedení prací“. Ministerstvo však již nereagovalo.

B) neposkytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Jak je uvedeno výše, naši žádost o poskytnutí informací ze 17. 2. 2016 považoval krajský úřad (mylně) za stížnost a postoupil ji Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvu jsme proto 24. 2. 2016 prostřednictvím krajského úřadu zaslali další stížnost (pro neposkytnutí informací). Bohužel ani od krajského úřadu ani od ministerstva jsme se již nedočkali reakce. 

Tato zdánlivě banální kauza by jistě pokračovala dalšími kroky z naší strany. Péči o EVL však převzal jiný pracovník krajského úřadu (ing. Pešata) a v roce 2016 již byly práce provedeny a zkontrolovány správně. Ačkoli tedy celá záležitost nebyla ukončena nějakým jasným závěrem, další pokračování kauzy se jaksi nekoná…