random header image

MŽP: Krajský úřad porušil zákon.

Jaký by byl osud Psí kuchyně, kdyby její ochrana závisela jenom na krajském úřadu, stručně shrnuje předchozí článek. Nyní se podívejme na aktuálně probíhající kauzu – „kauzu těžby u lomu“, respektive „kauzu zdobenec“. mg_8776

V létě 2015 jsme upozornili KrÚ, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR i Lesy ČR, s. p. na čerstvý nález zákonem zvláště chráněného, silně ohroženého brouka, zdobence zelenavého, v jižní části EVL (lokalita U lomu). V té době již byl v okolních porostech vyznačen těžební zásah koncipovaný převážně jako probírka a zdravotní a tvarový výběr, měly zde ale vzniknout i náseky. K těžbě byly přednostně vybírány „poškozené“ buky, tj. jedinci s dutinami, suchými větvemi, choroši, zlomy apod., tedy stromy, které jsou ekologicky velice cenné, protože výrazným způsobem zvyšují diverzitu prostředí (a to nejen tím, že mohou hostit právě výše zmíněné druhy brouků, jejichž larvy se ve dřevě buků vyvíjejí). 

S takovým zásahem jsme nesouhlasili a výše uvedené orgány upozornili na to, že k provedení těžby je nezbytné udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (mezi silně ohrožené druhy v oblasti patří kromě zdobence zelenavého ještě další brouk – lesák rumělkový – a dva druhy ptáků – lejsek malý a holub doupňák).

Jenomže KrÚ svolal terénní šetření, na které nás nepozval a o kterém nás ani neinformoval, stejně jako nás neinformoval o záměru Lesů ČR těžit už na podzim 2015. A tak jsme neměli tušení, že KrÚ opět s těžbou souhlasí a že chráněné druhy živočichů vůbec neřeší.  Až jednoho dne jsme zjistili, že probíhá těžba. Následoval telefonát lesnímu správci, oznámení na ČIŽP a podání stížnosti proti postupu KrÚ spolu s žádostí o odebrání kompetencí Ing. Svobodové (více zde). V současné době je těžba zastavena a Lesy ČR se chystají požádat o udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných živočichů. Výsledky šetření ČIŽP nám zatím nejsou známy. Naši stížnost na KrÚ přešetřovalo Ministerstvo životního prostředí, které dospělo k závěru, že KrÚ postupoval v rozporu se zákonem:

„Ministerstvo považuje způsob projednání těžebních zásahů v dané lokalitě ze strany krajského úřadu za nezákonný, neboť při něm bylo porušeno několik povinností, které mu jsou zákonem uloženy.“

„Porušení zákona se krajský úřad dopustil rovněž nenaplněním práva spolku být předem informován o zamýšlených těžbách. Těžby v lesích, které jsou navíc součástí evropsky významné lokality, lze zajisté hodnotit jako „zásahy, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody“ ve smyslu § 70 odst. 2 zákona. Krajským úřadem zvolený postup tj. povolení těžeb v rámci terénního šetření, o kterém spolek nebyl informován, a tudíž se k němu nemohl vyjádřit, je tak nutno hodnotit jako nezákonný, v jehož důsledku navíc došlo k neúplnému posouzení vlastních těžeb (nebyl vyhodnocen vliv záměru na zvláště chráněné druhy).“

„Ministerstvo souhlasí s názorem spolku, že krajským úřadem uváděné údaje v „protokolu z terénního šetření“ jsou neúplné a částečně dokonce nepravdivé.“

Krajský úřad se nyní musí s naší stížností vypořádat. Očekáváme, že z výsledků šetření vyvodí odpovídající důsledky.

V současné době nás začíná znepokojovat, jak se vleče vyhlášení rozšířené rezervace a schválení nového plánu péče, který by měl být podkladem pro tvorbu lesního hospodářského plánu (LHP). Plán péče čeká na schválení již dva roky a pokud se jej v dohledné době schválit nepodaří, hrozí stejná situace jako před deseti lety – nezapracování do LHP a z toho plynoucí nové kauzy.