random header image

Kauza „ploštičník na Hřebči“

Ploštičník evropský (Cimicifuga europaea) je kriticky ohrožený druh rostliny, který se v České republice vyskytuje jen na čtyřech lokalitách a má u nás západní hranici svého rozšíření. Na kuestě Hřebečovského hřetu u Moravské Třebové roste na třech místech, přičemž výskyt severně od Hřebečského tunelu je nejsevernějším okrajem moravské arely v rámci celoevropského areálu. Právě v těchto místech provedly Lesy České republiky úmyslnou mýtní těžbu (zčásti též nahodilou těžbu spočívající ve zpracování vývratů). Vzniklá mýtina je v přímém kontaktu s populací ploštičníku a pravděpodobně v souvislosti s nastalou změnou biotopu (otevření porostu přímému slunci) došlo v roce 2015 k zaschnutí dvou lodyh ploštičníku.

Protože k těžbě došlo bez udělení výjimky ze zákona, která by zásah do biotopu zvláště chráněného druhu rostliny umožnila, považujeme to za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Všechny populace ploštičníku evropského v ČR dlouhodobě sleduje Ing. Pavel Lustyk, který v říjnu 2015 podal podnět na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP).

ČIŽP podnět začala šetřit a v únoru 2016 kontrolní šetření uzavřela, mj. tímto konstatováním: „S ohledem na skutečnost, že změny v biotopu ploštičníku nastaly z důvodu řešení kalamity, ČIŽP současně konstatuje, že ze strany LČR v tomto směru nedošlo k porušení ust. § 49 zákona č. 114/1992 Sb.“ Protože takový závěr považujeme za nesprávný, podali jsme stížnost proti postupu ČIŽP. V ní také rozvádíme důvody, které nás k sepsání stížnosti vedly.

Nejdůležitější dokumenty jsou ke stažení zde: