random header image

MŽP: Plán péče schválený krajským úřadem je nevyhovující.

IMG_6934

Prvních 10 let po vyhlášení PR Maštale byl ve zdejších borových lesích relativně klid, avšak za posledních 15 let, kdy „péči“ o chráněné území převzal Krajský úřad Pardubického kraje (jmenovitě ing. Svobodová) došlo k rozsáhlým úmyslným obnovním těžbám dřeva. Holin a mlazin dramaticky přibývá a ze vzrostlého lesa, „který přežil i komunisty“, jak poznamenala jakási paní v podnětu České inspekci životního prostředí, zbývají jen ostrůvkovitě se vyskytující torza.

Prostudovali jsme plán péče schválený krajským úřadem v roce 2013 (viz zde). Zjistili jsme, že jednak připouští sporné zásahy (naorávání půdy po těžbě, holoseče aj.) a že neobsahuje všechny náležitosti, které dle zákonných předpisů obsahovat má. Proto jsme v listopadu 2017 zaslali na krajský úřad Výzvu k nápravě

Odpověď ing. Svobodové na naši výzvu není žádným překvapením: „OOP uvádí, že je plán péče dle jeho názoru vypracován zcela v souladu s právními předpisy a je hodnotným podkladem pro rozhodování OOP.“ nebo „S ohledem na rozsah ZCHÚ PR Maštale 1067,9 ha (1016,35 ha lesních pozemků) a dynamiku vývoje ekosystémů PR je dle názoru OOP takto zpracovaný plán péče zcela vyhovující.“ Celé znění odpovědi krajského úřadu je zde.

Věc jsme předali Ministerstvu životního prostředí, které je nadřízeným správním orgánem krajského úřadu. Dnes (9. 2. 2018) jsme obdrželi stanovisko MŽP, ve kterém nám ministerstvo dává za pravdu, plán péče považuje za nevyhovující a ukládá krajskému úřadu, aby plán péče upravil.

Smutné je, že nevyhovující plán péče o přírodní rezervaci byl podkladem při schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO), které řeší způsob hospodaření v lesích, včetně úmyslných těžeb a zalesnění. LHO a LHP (ten máme jen pro část území) jsme s plánem péče porovnali zatím jen velice zběžně, už teď jsou ale zřejmé některé důležité rozpory.