random header image

Na stavbu posedu nebo krmelce v rezervaci je potřeba povolení orgánu ochrany přírody

V nedávné minulosti jsme s orgány ochrany přírody diskutovali výklad znění § 34 odst. 1) písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., který se týká staveb v přírodních rezervacích. Konkrétně nám šlo o to, zda k instalaci drobných mysliveckých zařízení (posedů, krmelců) je potřeba povolení. Nyní, zejména po rozsudku Nejvyššího správního soudu z roku 2020, je jasné, že ani posedy či krmelce nelze ve zvláště chráněných územích stavět bez souhlasu orgánu ochrany přírody, pokud splňují definici stavby dle stavebního zákona (vznikly stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě…).

Současné znění § 34 odst. 1) písm. c) zakazující „povolovat a umisťovat“ stavby bude navíc s účinností od 1. 7. 2023 nahrazeno jednoznačnějším zákazem „povolovat a provádět“ stavby [„umístění“ stavby bylo dosud (chybně) interpretováno jako úkon stavebního úřadu]. Podrobnosti o této problematice se lze dočíst zde:

2022-06-14_MŽP_výklad-posedy.(2)

2018-12-11_MŽP_výklad-posedy.(1)

2018-09-17_KUPK_Maštale-posed

Resize of P1120037

Resize of P1120038