random header image

Ani po 13 měsících neznáme výsledek

1. ledna 2023 byl k České ispekci životního prostředí podán podnět k prošetření nepovolené těžby stromů v PR Maštale, v oblasti skalního útvaru Cikánka. Inspekce v rámci provedeného šetření konstatovala porušení zákona č. 114/1992 Sb., shledala podnět důvodným a zahájila s odpovědnou osobou (obcí Jarošov) správní řízení z moci úřední (sdělení inspekce z 25. 1. 2023). Na žádost o poskytnutí informací o výsledcích šetření a o rozhodnutí ve správním řízení inspekce odpověděla, že řízení dosud probíhá a že čeká na posouzení od AOPK ČR. Agentura měla mimo jiné zodpovědět otázku, zda těžbou došlo k poškození předmětu ochrany a ke změně biodiverzity. Posouzení bylo dodáno v srpnu 2023 s konstatováním, že v některých případech k poškození skutečně došlo. Avšak inspekce řízení stále neukončila, i když už je to rok a měsíc od podání podnětu. V poslední odpovědi z 1. 2. 2024 inspekce uvádí: „ČIŽP současně sděluje žadateli, že dobu potřebnou na zpracování, resp. vyhodnocení požadovaných údajů odhaduje na dva měsíce. Pokud v této době dojde k ukončení řízení, tj. požadované dokumenty, resp. údaje budou zpracovány a vyhodnoceny, a žadatel následně opětovně požádá o poskytnutí informace o výsledku daného šetření, ČIŽP mu uvedenou informaci zpřístupní.“