random header image

Informace (krátká sdělení)

Ani po 13 měsících neznáme výsledek

1. ledna 2023 byl k České ispekci životního prostředí podán podnět k prošetření nepovolené těžby stromů v PR Maštale, v oblasti skalního útvaru Cikánka. Inspekce v rámci provedeného šetření konstatovala porušení zákona č. 114/1992 Sb., shledala podnět důvodným a zahájila s odpovědnou osobou (obcí Jarošov) správní řízení z moci úřední (sdělení inspekce z 25. 1. 2023). […]

Přilétli severští brkoslavové!

Brkoslav severní je pěvec velikosti asi špačka a osídluje při hnízdění široké pásmo severské tajgy nejen Evropy a Asie, ale také severní Ameriky. V určitých letech zaletuje jižněji pro zimní sběr potravy, kterou jsou různé bobule (jmelí, kalina, ochmet, hloh a další), ale také se přizivuje na jablkách. Hostem u nás nebývá každoročně. Díky četným […]

Jak je to s přikrmováním ptactva?

Nastává čas, kdy se nejen mnozí z nás, ale i široká veřejnost, chystají k zimnímu přikrmování ptáků. Nabízíme vám upozornění na relativně novou knižní publikaci, která tento fenomén představuje díky bohatým zkušenostem a představuje i dosud relativně neznámý pohled na krmení ptáků i v jiných ročních obdobích. Ve druhém materiálu si můžete přečíst komentář našeho […]

Opatřením obecné povahy se v PR Maštale zřizují 3 zóny upravující těžbu

Krajský úřad dnes zveřejnil na úřední desce jím vydané opatření obecné povahy, kterým se udělují výjimky z ochrany zvláště chráněného území a zvláště chráněných druhů pro lesnickou činnost v PR Maštale. Rezervace je rozdělena na 3 zóny s různou mírou omezení činnosti, nejpřísněji chráněná („bezzásahová“) je zóna A. Platnost opatření obecné povahy (výjimek) je od […]

Vzácní hosté a noví obyvatelé

Včera se ve Svitavách (na rybníku Rosnička) zastavily dvě vzácné potápky žlutorohé (na fotografii jsou v tzv. prostém šatu). Dnes se podařilo zdokumentovat samici strakapouda jižního v zámecké zahradě v Litomyšli. Tento druh se ve městě, zdá se, usadil již loni, otázkou však zůstává, o kolik jedinců se jedná.