random header image

Žádosti o informace

V souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, má náš spolek právo být předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody. Za tímto účelem posíláme každoročně orgánům ochrany přírody „generální“ žádost. O zahájených správních řízeních jsme informováni oznámením do datové schránky, o některých dalších zamýšlených zásazích informuje Krajský úřad Pardubického kraje na svém webu. Některá oznámení jsou zveřejňována na úředních deskách obcí či kraje

O další informace musíme žádat zvlášť na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, nebo zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přehled žádostí o poskytnutí informací (včetně odpovědí úřadů) v jednotlivých letech:

2024202320222021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015