random header image

Územní ochrana

Mezi hlavní oblasti našeho zájmu patří:

a) vodní ekosystémy :
  • soustava vodních ploch u Opatova a Opatovce (r. Pařez, Terčový, Černý, Sychrovec, Vidlák, Mušlový, Zádolský, Bukový, Nový a Hvězda),
  • soustava vodních ploch ve Svitavách (r. Dolní, Horní, Lánský, Lačnovský),
  • soustava vodních ploch u Třebařova na Moravskotřebovsku,
  • soustava vodních ploch u Jedlové a Stašova na Poličsku,
b) lesní ekosystémy:

zvláště chráněné území PR Rohová, Psí kuchyně, Králova zahrada, Pod skálou a EVL U Banínského viaduktu, EVL Psí kuchyně, EVL Hřebečovský hřbet

c) luční, mokřadní a další ekosystémy:
  • lokalita Střelnice u Semanína
  • lokalita Pod farským u Opatova
  • louky u Nového rybníka (Opatov)

– kosení vlhkých luk a prořezávka dřevin na významných lokalitách Opatovska (Pod farským, Nový rybník) a Semanínska (Střelnice) z dotačních titulů AOPK a KÚ Pardubického kraje,

– práce na plánu péče, monitoring organizmů, dohlížení nad hospodařením i ochrannými podmínkami a drobné terénní práce v přírodních rezervacích Psí kuchyně, Králova zahrada, Pod skálou a Rohová na Svitavsku,

– dlouhodobá snaha vytvářet aktivity, vedoucí k vyhlášení lokalit za zvláště chráněné území:

  • Střelnice u Semanína za přírodní památku (PP) a Evropsky významnou lokalitu (EVL) – fragmenty slatinných louček, vrbových křovin a iniciálních stádií mokřadní vegetace, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů,
  • Nový rybník u Opatova za přírodní památku (PP) – ekosystém rybníků Nový a Bukový s poměrně vysokou biodiverzitou.Výskyt chráněných druhů obojživelníků, ptáků a rostlin.
  • Pod farským u Opatova za přírodní památku (PP) – mokřadní biocenóza slatinné loučky a přilehlé olšiny v pramenném prostoru drobného potůčku, stanoviště kriticky ohrožené pětiprstky hustokvěté.

– dlouhodobá snaha o nutnou komplexní ochranu vodních ploch, zejména rybníků Hvězda a Nový u Opatova a rybníka Dolní ve Svitavách,

– podíl na rekonstrukci rybníka Hvězda u Opatova (mokřady, tůně, ostrůvky pro ptáky),

Více se o naší činnosti v této oblasti dozvíte z čísel našeho zpravodaje KonSterna