random header image

Premiéra celovečerního filmu Mariána Poláka

polák-300x169V pátek 23. února se ve svitavském kině Vesmír konala slavnostní premiéra filmu Planeta Česko, který za měsíc jde do distribuce kin v republice. Je to o první celovečerní film Mariána Poláka, který tvořil jako scénárista, kameraman a režisér i na základě svých dokumentarizačních snímků přírody v oblasti rodného Opatova.

Našeho člena organizace jsme přišli v hojném počtu podpořit a vyjádřit potěšení i uznání z díla, ke kterému Mariánovi znovu blahopřejeme!

Součástí programu byla nejen afterparty, ale i vernisáž fotografií Mariána a kreseb Jana Hoška, který s ním řadu let spolupracuje.

MŽP: Plán péče schválený krajským úřadem je nevyhovující.

IMG_6934

Prvních 10 let po vyhlášení PR Maštale byl ve zdejších borových lesích relativně klid, avšak za posledních 15 let, kdy „péči“ o chráněné území převzal Krajský úřad Pardubického kraje (jmenovitě ing. Svobodová) došlo k rozsáhlým úmyslným obnovním těžbám dřeva. Holin a mlazin dramaticky přibývá a ze vzrostlého lesa, „který přežil i komunisty“, jak poznamenala jakási paní v podnětu České inspekci životního prostředí, zbývají jen ostrůvkovitě se vyskytující torza.

Prostudovali jsme plán péče schválený krajským úřadem v roce 2013 (viz zde). Zjistili jsme, že jednak připouští sporné zásahy (naorávání půdy po těžbě, holoseče aj.) a že neobsahuje všechny náležitosti, které dle zákonných předpisů obsahovat má. Proto jsme v listopadu 2017 zaslali na krajský úřad Výzvu k nápravě

Odpověď ing. Svobodové na naši výzvu není žádným překvapením: „OOP uvádí, že je plán péče dle jeho názoru vypracován zcela v souladu s právními předpisy a je hodnotným podkladem pro rozhodování OOP.“ nebo „S ohledem na rozsah ZCHÚ PR Maštale 1067,9 ha (1016,35 ha lesních pozemků) a dynamiku vývoje ekosystémů PR je dle názoru OOP takto zpracovaný plán péče zcela vyhovující.“ Celé znění odpovědi krajského úřadu je zde.

Věc jsme předali Ministerstvu životního prostředí, které je nadřízeným správním orgánem krajského úřadu. Dnes (9. 2. 2018) jsme obdrželi stanovisko MŽP, ve kterém nám ministerstvo dává za pravdu, plán péče považuje za nevyhovující a ukládá krajskému úřadu, aby plán péče upravil.

Smutné je, že nevyhovující plán péče o přírodní rezervaci byl podkladem při schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO), které řeší způsob hospodaření v lesích, včetně úmyslných těžeb a zalesnění. LHO a LHP (ten máme jen pro část území) jsme s plánem péče porovnali zatím jen velice zběžně, už teď jsou ale zřejmé některé důležité rozpory. 

PR Maštale na facebookové stránce

Letošní zimu jsem podnikl řadu výprav do PR Maštale, ze které jsem znal v podstatě jenom bezprostřední okolí turistických stezek. Chtěl jsem si udělat názor na to, v jakém stavu chráněné území je, jaké jsou jeho přírodní hodnoty, jak vypadá lesní hospodaření. A není to dobré. 

Fotografie z přírodní rezervace Maštale (nebo častěji spíš z toho, co z ní zbylo) si lze prohlédnout na Facebooku:

https://www.facebook.com/rezervace.Mastale/

Maštale - 2015

 

Návrat divokých koní do východních Čech

koně

V Jaroměři a Hradci Králové se v sobotu 20. ledna uskuteční významná a zcela ojedinělá akce – dojde k vypuštění „divokých koní“. Připraven je velmi bohatý doprovodný program. Více informací se dočtete na letáku zde: letak_kone2018

a nebo zde: Přivítání divokých koní na Josefovských loukách

koně2

Jedenáctý ročník přenášení obojživelníků v Hradci nad Svitavou

Záchranný transfer v Hradci nad Svitavou vstoupil již do druhé desítky svého svébytného života. Ještě před jeho začátkem došlo k stavbě nového náhonu a pročištění roury přivádějící na lokalitu vodu, takže obě mokřiny zvládly většinu roku bez vyschnutí. Velký dík za to patří Leoši Štefkovi a Kamilu Pavlišovi z obecního zastupitelstva a našim členům i příznivcům, kteří se na této práci podíleli. V krátké době bude ještě vybudována naučná stezka a na řadu by mělo přijít také prohloubení dna horní nádrže a tvorba jezírek. Řešena je nyní též výstavba trvalých zátarasů.

               Samotný přenos začal 12.3.2017, kdy jsme v sestavě P. Gregorová, I. Hauptová, J. Mach, R. Šumová, M. Šrajbr, F. Vorba a J. Vrána postavili zábrany. Následovala série kontrol, do níž se zapojilo celkem 27 lidí (v abecedním pořadí O. Boháč, J. Bojanovský, N. Císařová, M. Dokoupil, M. Etzler, T. Etzler, E. Hauptová, I. Hauptová, D. Charvát, K. Gregor, P. Gregorová, M. Janoušek, J. Kollár,  J. Mach, J. Márová, P. Pechanec, J. Richtr, K. Rodina, M. Šrajbr, D. Šrajbr, R. Šumová, V. Velešík, L. Vondra, F. Vorba, T. Vorbová, J. Vrána, M. Vrána). Vše přitom vyvrcholilo 13.5., kdy byly zátarasy odinstalovány (provedli I. Haputová, J. Richtr, R. Šumová a F. Vorba) a transfer tak ukončen.

               Celkem se nám podařilo přenést a před možnou smrtí pod koly aut zachránit 1017 obojživelníků. Nejhojnějším druhem se opět stala ropucha obecná (Bufo bufo) se 751 ex. Historicky druhý nejlepší výsledek byl zaznamenán u čolka obecného (Lissotriton vulgaris), když bylo v kýblech  nalezeno 255 ex. Dále bylo zjištěno 7 kuněk obecných (Bombina bombina), 2 skokani zelení (Pelophylax kl. esculenta) a 2 čolci velcí (Triturus cristatus).

               Na závěr můžeme říct, že pokračuje pomalý vzestup v početnosti jednotlivých druhů po zatím nejslabší sezóně 2015. Provedené úpravy a poměrně deštivý rok 2017 by přitom mohly tento trend podpořit v dalších letech. Nyní ale musíme hlavně poděkovat všem dobrovolníků, kteří se na transferu podílí.