random header image

Ostatní

– žádosti, podněty, stížnosti, vyjádření, návrhy aj.

2024-04-04_stanovisko_stavba_změna-MIDAS

2024-04-02_podnět-KUPK_PR.Maštale-podminky.těžby.4PS

2024-01-19_EIA_(Logistický areál Třebovice–Opatov) – ve zjišťovacím řízení bylo rozhodnuto, že EIA není potřeba

2023-06-15_podnět-KUPK_PR.Maštale-kácení.Farský.potok(Vopařil) – za pokácení 5 ks smrkových souší panem Vopařilem nejprve KrÚ udělil pokutu, aby následně po podaném rozporu řízení zastavil s tím, že nelze dokázat, že pokácené kmeny odvezl pan Vopařil, a že kácení bylo provedeno z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu po turistické stezce a pěšině (sic!), přestože souše stály daleko za dopadovou vzdáleností od značené stezky a kácení u neznačených a málo frekventovaných pěšin vyžaduje dle MŽP výjimku ze zákona.

2023-06-05_vyjadreni-studanka.v.Psi.kuchyni

2023-05-24_podnět-MěÚ.ČT_Semanín-MIDAS

2023-03-18_podnět-KUPK_PR.Maštale-podminky.roz.-MLL 

2023-03-16_podnět-KUPK_PR.Maštale-podmínky.těžby-Žroutová 

2023-03-12_EIA_(přeložka I/14 Č.T.-Opatov)-1.přepracovana dokumentace

2023-02-27_podnět-KUPK_kácení.Roudná-obec.Nové.Hrady

2023-01-28_podnět-ČIŽP_PR.Maštale-NT.SM(16ks)-Hálová 
– odtěženo a vyklizeno bylo 16 ks starých smrkových souší, přičemž v rozhodnutí krajského úřadu nebylo jejich zpracování povoleno. Česká inspekce životního prostředí konstatovala, že byl porušen zákon, ale že nezjistila pachatele. (Pachatelem byl jistě slušný člověk, protože kromě toho, že odvezl kmeny, po sobě i uklidil větve a plochu vyčistil.)

2023-01-26_stížnost-KUPK_PI.k.těžbě-Jarošov 

2023-01-01_podnět-ČIŽP_těžba.Jarošov(Cikánka)-obec 
– Česká inspekce životního prostředí shledala podnět důvodným a zahájila s odpovědnou osobou správní řízení z moci úřední.

2022-11-06_podnět-KUPK_těžba.Jarošov-obec+Horák

2022-10-28_podnět-KUPK_zalesnění.SM_PR.Maštale-Veverková

2022-10-26_podnět-KUPK_těžba.Jarošov-Vymazal, Žůrková, Průšková

2022-06-12_zadost-MŽP_kácení-riziko – žádost o stanovisko ministerstva ke kácení rizikových stromů v rezervacích, odpověď MŽP a postoupení podnětu (MŽP vyhodnotilo žádost i jako stížnost) krajskému úřadu.

2022-04-05_stanovisko_jasan-Semanin

2022-04-04_podnet-CIZP_PR.Mastale-Tomsova.rokle 
– nepovolená těžba souší, bukových vývratů aj.