random header image

Přírodní rezervace Psí kuchyně byla rozšířena

Celková výměra PR Psí kuchyně dnes činí 274 ha, kromě převažujících lesních porostů zahrnuje i nelesní biotopy na bývalé vojenské střelnici u Semanína. Vstup do porostů je omezen.

DSC01592

První návrhy na územní ochranu Psí kuchyně vznikly v 60. letech 20. století, avšak teprve v roce 1994 zde byla na ploše necelých 36 ha vyhlášena přírodní památka. Úspěch ochrany přírody to byl jen částečný, například značná část zachovalých bučin a mnohé cenné lokality zůstaly mimo chráněné území. Prvního rozšíření se Psí kuchyně dočkala v roce 1999, kdy bylo zřízeno stejnojmenné zvláště chráněné území o rozloze necelých 117 ha, a to v přísnější kategorii přírodní rezervace. Jenomže to samo o sobě k účinné ochraně biotopů nemusí stačit. Naštěstí se v následujících letech podařilo zabránit opakovaným snahám lesníků uplatnit v rezervaci „běžné hospodaření“ (tedy vytěžit staré bučiny). Zásluhu na tom má i aktivní činnost našeho spolku (mapováním zvláště chráněných druhů v území, účast ve správních řízeních). 

K poslednímu rozšíření chráněného území na současných 274 ha došlo díky podrobnému mapování biotopů, které slouží jako odborný podklad při vytvářením evropské sítě chráněných území Natura 2000. Evropsky významná lokalita Psí kuchyně byla zařazena na evropský seznam na přelomu let 2011/2012 a 1. dubna 2017 vešlo v platnost Nařízení Pardubického kraje č. 1/2017 o zřízení přírodní rezervace Psí kuchyně a stanovení jejích bližších ochranným podmínek.

Cílem ochrany lesních porostů v rezervaci jsou také samovolné vývojové procesy a lesy jsou zde postupně ponechávány bez zásahu, což s sebou přináší zvýšené riziko pádu stromů. Proto byl v bližších ochranných podmínkách omezen vstup veřejnosti do přírodní rezervace a návštěvníkům je povolen pohyb pouze po značených turistických stezkách a cyklotrasách. Doporučujeme toto omezení respektovat a zejména při větrném počasí do lesa nevstupovat. K pádům silných větví nebo i celých kmenů však dochází i za bezvětrného počasí (například při mlze vlivem srážení vlhkosti v korunách stromů). Rizikové stromy podél značených cest jsou ve spolupráci s lesní správou káceny.

Začátkem listopadu 2018 bylo dokončeno pruhové značení hranic přírodní rezervace (vždy dva červené pruhy) a instalace cedulí se státním znakem na přístupové cesty. Podél cest byly také rozmístěny malé tabulky upozorňující na omezení vstupu do porostů.

DSC01462Bukový les „u lomu“ v jižní části PR, jedna z lokalit, o kterou byla rezervace rozšířena.

 DSC01449Bývalá střelnice u Semanína.

 DSC01601

DSC01595Nové cedule na vstupu do rezervace.

DSC01596Pruhové značení hranice PR a tabulka upozorňující na omezení vstupu.