random header image

Rohová se dočkala nejpřísnější ochrany v kategorii národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace Rohová vznikne de jure 1. 1. 2019, kdy vejde v platnost Vyhláška MŽP č. 271/2018 Sb. Původní přírodní rezervace Rohová se tak po 20 letech existence rozdělí na dvě chráněná území – větší část (jižně od Hřebečského tunelu) bude nově chráněna nejpřísnějším stupněm ochrany jako NPR Rohová, menší část (severně od tunelu) již byla vyhlášena jako přírodní rezervace Hřebečovský les.

Rohová - vrch Roh

Ve vyhlášce, kterou otevřete kliknutím na odkaz výše, jsou orientační mapy s vyznačením vedení hranice NPR a jejího ochranného pásma, hlavní předměty ochrany a bližší ochranné podmínky. Orgánem ochrany přírody, který zajišťuje péči o NPR, je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Věříme, že nyní zde už budou skutečně preferovány přírodní procesy a že postupně bude možné hodnotit celé chráněné území jako přírodní les (prales).

Musíme ale také zmínit dva poměrně vážné nedostatky, které nás mrzí:

1) Neprošel původní návrh, aby NPR zahrnovala i střední segment Evropsky významné lokality Hřebečovský hřbet (severně od Hřebečského tunelu), kde se vyskytuje nejbohatší populace kriticky ohroženého ploštičníku evropského v ČR, kde byl zjištěn poslední doložený exemplář kriticky ohroženého tesaříka alpského z území Hřebečovského hřbetu a které je velmi významné i po stránce geomorfologické.

2) Vyhlášeno bylo rovněž ochranné pásmo s bližšími ochrannými podmínkami, což se obecně jeví jako posun k lepšímu. Ale zatímco původní PR Rohová měla ze zákona ochranné pásmo o šířce 50 m podél celé hranice PR, velká část NPR nebude mít nyní ochranné pásmo žádné (!). Přitom hrozí holosečná těžba porostů až k hranici chráněného území (stejně jako se to dělo dodnes při nerespektování ochranného pásma PR) a následné poškození lesa v rezervaci, který roste na nestabilním podloží kuesty, přepadavými větry od západu. Bližší ochranné podmínky navíc nejsou dostatečně přísné, neboť nadále umožňují pasečný způsob hospodaření v ochranném pásmu. Zda budou v ochranném pásmu NPR Rohová skutečně vznikat nové paseky, nebo bude uplatňován šetrnější způsob hospodaření (výběrný nebo podrostní), záleží na státním podniku Lesy ČR a také na orgánu ochrany přírody… 

 

Doplňující informace (Jiří Mach):

Akt vyhlášení části území Rohové za NPR je velkým zadostiučiněním a vítězstvím sil ochrany přírody, které již roky vyvíjejí místní ochranáři jak ze strany naší ZO (Filip Jetmar), tak za přispění dalších důležitých osob jako jsou Pavel Lustyk, Kamil Sopoušek, Leoš Štefka a zejména Ondřej Hrubý. NPR by také nevznikla bez úsilí pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – jmenovitě Aleše Kopeckého, Vlastimila Peřiny, Jana Jetenského, Evy Jetenské a Jana Horníka. Nerad bych na někoho důležitého zapomněl, protože osob zainteresovaných bylo v celém procesu víc.

Připomeňme, že zrodem myšlenky vyhlášení NPR byla velká kauza, která byla zahájena zájmem Lesů ČR, s.p. (zejména tehdejšího vedení Lesní správy Svitavy prostřednictvím M.Bačovského, který neváhal proti nám využít za peníze daňových poplatníků štvavého článku v místním tisku s „očerňováním“  předsedy ZO Rybák) o těžbu dřeva v přírodní rezervaci, která měla být posvěcena pracovnicí Krajského úřadu Pardubického kraje Janou Svobodovou (od té doby jsme se začali vymezovat proti této osobě, která jednoznačně „kopala“ za Lesy ČR a ne za ochranu cenného území ve správě státní ochrany přírody). Vše začalo v dubnu roku 2010 a celý spor vygradoval nechutnými odvetnými opatřeními proti naší ZO, které se řešily až do jara roku 2012 přes „nejvyšší místa“ Lesů ČR, vedení ČSOP, Pardubického kraje a státní orgány ochrany přírody.

Rohová

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *.

*
*