random header image

Významná ornitologická lokalita ohrožena stavbou přivaděče

Opatovské rybníky – ornitologicky atraktivní, krajinářsky zajímavé, ekologicky hodnotné.

Ornitologický výzkum tu probíhá přes 100 let, každoročně se zde pro veřejnost pořádají festivaly ptactva. 

Velmi pestrým místem a jakousi místní „křižovatkou“ migrujícím živočichům je západní část rybníka Hvězda oddělená od mnohem větší východní části zalesněným ostrovem.

Je zde klidná zátoka, ostrůvek pro vodní ptáky (vybudovaný před 10 lety), rybníček Hvězdička s pěknými litorálními porosty, několik dalších rybníčků a menších tůní, které spolu s lučními plochami a fragmentem lužního lesa navazují na Nový rybník. 

Ve vodě rostou rdesty, lakušníky nebo masožravá bublinatka jižní.

Rozmnožuje se tu řada druhů vážek nebo obojživelníků, například rosnička zelená, skokan zelený, skokan ostronosý, ropucha zelená, čolek velký, čolek obecný. 

Na tahu se zde zastavuje řada druhů vodních ptáků, zátoka je oblíbeným lovištěm čápa černého a orla mořského, kteří hnízdí v okolních lesích. 

Zaznamenávány jsou pokusy o hnízdění orlovce říčního.

V loňském roce pravděpodobně hnízdila bekasina otavní, která předváděla svůj typický tok vysokým okružním letem nad zátokou a Hvězdičkou za současného vydávání mekavých zvuků vznikajících chvěním krajních ocasních per.

V noře vyhloubené ve vývratu vyvedl mláďata ledňáček říční. 

Hnízdí zde labutě, lysky, poláci, kopřivky, potápky malé a roháči a další vodní „havěť“, pravděpodobné je i zahnízdění chřástala polního nebo slípky zelenonohé.

Na poli (a za nižších stavů vody na obnaženém dně rybníka) hnízdí kulík říční a čejka chocholatá. 

A právě tudy chce Ředitelství silnic a dálnic vést silnici I/14 napojující Českou Třebovou na R35. 

Tzv. „červenou variantu“ s přemostěním západní části rybníka Hvězda dokonce ŘSD považuje za nejvhodnější. Přečíst si o tom můžete v Infoletáku ŘSD.

V současné době je zahájeno zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). V řízení by se mělo rozhodnout, zda je nutné posudek EIA vůbec vypracovat. Náš spolek se samozřejmě v rámci řízení vyjádří k záměru odmítavě a posouzení EIA bude požadovat. To ostatně může udělat každý, proto uvítáme také Vaši podporu! Čas je jen do 1. března 2016.

Níže si lze stáhnout některé související dokumenty. Například biologický průzkum, který je sice zpracovaný autorizovanou osobou, vůbec však neřeší narušení krajinného rázu, zásah do významných krajinných prvků a zcela ignoruje údaje o výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, které jsou k dispozici v Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR nebo ve faunistické databázi České společnosti ornitologické.

Kompletní dokumentace je ke stažení zde:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PAK721

Na závěr doplňme, že Povodí Labe, s. p. nesouhlasí s vedením silnice po hrázi rybníka Hvězda, tedy s modrou variantou, což považujeme za logické.

 

 Příspěvek postupně doplňujeme o další dokumenty:

3 Komentují

 1. 1
  Ziková Anna
  24.2.2016 V 20.07 | Link

  Prosím neničte vzácnou přírodu, vzácné ptáky, naše děti a vnoučata nebudou vědět, jak hnízdí a létají, zpívají, vyvádějí mladé. Jak je smutno na světě, když ani ptáček nezazpívá, když neuslyšíme žáby atd. Jen budou hučet letadla a auta, ale co jejich duše? Rozhodně za celou rodinu jsem proti ohrožení a zničení vzácné přírody. Prosím nekácejte stromy. Kolik jich každý z vás vysázel? Určitě žádný. Ziková

 2. 2
  Veronika Pokorná
  26.2.2016 V 14.56 | Link

  Opravdu nemáte žádnou úctu k přírodě, která nám všem dala život??? Copak neexistuje jiná možnost ? Do teď tudy nic takového nevedlo a bylo to tak v pořádku!!! Život jakéhokoliv živého tvora má nevyčíslitelnou hodnotu a je nenahraditelný! Kdežto váš cíl se jistě změnit dá, tak buďte od té dobroty a přehodnoťte své stanovisko a najděte jiný způsob a budou všichni spokojeni! Všichni stavbaři jdou přes mrtvoly, ale i přírodě dojde trpělivost a pak bude pozdě!! Ukažte, že jste jiný prosím!

 3. 3
  Filip Jetmar
  26.2.2016 V 15.12 | Link

  Milé dámy, komu jsou Vaše komentáře určeny? Těší nás, že se k věci vyjadřujete, ale adresujte prosím své rozhořčení na ty, kteří jsou ve věci kompetentní, tj. na Ředitelství silnic a dálnic, na starosty a krajské politiky. To by k něčemu mohlo být. Díky!